THÔNG BÁO

Số 1/ BTC/ ĐHVB XXII

Tham chiếu: Văn Thư số 006/BCH/TH/18-20 ngày 30/10/2019, và Biên bản phiên họp Hội Vơ Bị Nam Cali ngày 27/10/2019 v/v bổ nhiệm thành viên trong Ban Tổ Chức Đại Hội Vơ Bị Kỳ Thứ XXII.

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các CSVSQ có tên dưới đây đă nhận lời mời tham gia vào Ban Tổ chức ĐH XXII:

 

- Trưởng Ban Tổ Chức: CSVSQ Nguyễn Hàm K25

 

- Phụ Tá/TBTC: CSVSQ Đào Quư Hùng K26

 

- Phó TBTC/ Đặc Trách Nội Vụ: CSVSQ Hoàng Như Cầu K28

 

- Phó TBTC/ Đặc Trách Ngoại Vụ: CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh, K26

 

- Tổng Thư Kư: CSVSQ Diệp Quốc Vinh K27

 

- Ban Nghi Lễ: CSVSQ Đỗ Mạnh Trường K23, Trưởng Ban

                         CSVSQ Nguyễn Duy Niên K27, Phó Trưởng Ban

 

- Ban Tài Chánh: CSVSQ Trần Trí Quốc K27, Trưởng Ban

                             CSVSQ Phan Văn Lộc K30, Phó Trưởng Ban

 

- Ban Văn Nghệ: CSVSQ Đoàn Đ́nh Hùng K25, Trưởng Ban

    CSVSQ Đàm Văn Phương K25, Phó Trưởng Ban

                            CSVSQ Cao Văn Hải K25, Phó Trưởng Ban

- Ban Cố Vấn:

                            CSVSQ Nguyễn Đ́nh Ḥa K4

                            CSVSQ Hoàng A Sam K9

                            CSVSQ Vĩnh Quốc K16

                            CSVSQ Phạm Văn Thuận K18

                            CSVSQ Nguyễn Hữu Mạnh K20

 

- Ban Cố Vấn/ Đặc Trách TTNĐH:

                            CSVSQ Vơ Minh Hoà K21

 

- Ban Truyền Thông, Vận Động:

                          CSVSQ Nguyễn Đ́nh T́nh K29, Trưởng Ban

 

Ngoài các CSVSQ nêu trên, Ban Tổ Chức sẽ bổ túc sau vào các nhiệm vụ khác nếu có. Xin thành thật cám ơn quư NT, quư NĐ đă sẵn ḷng đóng góp công sức hầu giúp cho Đại Hội đạt được thành quả tốt đẹp.

 

                                                                                                  Westminster, ngày 4 tháng 11, 2019

                                                                                                      TM Ban Tổ Chức Đại Hội XXII

Trưởng Ban

                                                                                               

                                                                                                        CSVSQ Nguyễn Hàm K25

 

ĐỒNG KÍNH GỬI:

- Ban Chấp Hành Tổng Hội “để kính tường”

- Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát “để kính tường”.

- Các CSVSQ liên hệ “để thi hành”.

- Các BCH Liên Hội, Hội Vơ Bị “để thông báo”.

- Các đại diện khóa “để thông báo”.

- Các Đoàn PNLV “để thông báo”.

- Tổng Đoàn TTNĐH “để thông báo”.

- Hệ Thống Truyền Thông Tổng Hội “để phổ biến”.